Orter

Beskrivningarna hämtade ur Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige av C M Rosenberg (1886).

Björklinge,

socken i Norunda hd, Upsala län vid Björklingeån, en biflod till Fyrisån; sjön Temnaren är gräns i NV. Landsvägen Upsala – Gefle löper genom hela sn, liknämnda jernvegen vida östligare; Vattholma på 1,3 mils afstånd är närmaste stn 0,900 kvmil, varav land 0.830, 72 7/24 mantal, 1357 inv.

Temligen jemn mark med skog och kerr. Så i synnerhet hela NV delen, mellersta och S. delarne odlade. Nämnvärda sjöar äro Temnaren, Velången, vissjön och Långsjön, alla i NV, N och Ö gränserna. Omkring halfva sn tillhöra herrgårdar, de största äro Sätuna och Sandbro. Björklinge by har poststn, vid det nordligaste belägna Läby finnes tingställe och gästgifvaregård. Sn har två skolhus och bildar ett konsist. pastorat, 3 kl, 1 7/8 mantal af denna ofvan angifvna sn hör i kyrkigt hänseende till Harbo sn af Vestmanlands län.

Harbo,

socken Våla härad, Västmanlands län plus delar av Norunda och Bälinge härader, Uppsala län. Socken som i N. stöter till sjön Temnaren, genomflytes af dennes tillflöde Vretaån, här kallad Harbo storå. Största delen tillhör Västmanland; 1,11 kvmil varav 1,044 kvmil land, 49 9/16 mantal. 1386 inv. Uppsala län tillhöra 1 7/8 mantal.

87 inv. i Norunda hd, förda i Bälinge sockens tax- och mantalslängd, men Harbo jordebok och kyrkböcker vidare i Bälinge hd: ¼ mantal som tillhör Bälinge jordebokssn. Och Harbo kyrkosn., men ej ingår i Harbo kommun. Hela sn. Räknar 26716 tunnland.

Skogsbygd med vidsträckta sanka omr, hvilka dock förbättrats genom Temnarens sänkning. Den NV delen av socken är den egentligen bebodda, här ligga kyrkan och nära henne gästgifvaregården Eklunda. Jord- och skogsbruk samt någon hemslöjd äro sockens näringar. Större  gårdar äro Viby och Harbonäs. Upsala akademi äger 8½ mantal. Socknen utgör ett konsist. Pastorat af 3 kl. i Upsala stift. Närmaste poststation är Östervåla och Huddungeby i N  och SV grannsocknarne.

Kernbo,

Socken i Selebohed, Södermanland, kring innersta delen av Mälarfjärden Gripsholmsviken samt kring staden Mariefred, hvars egor blandade med sns.

Kuperad vacker trakt med skog och berg men också med vidsträckta odlingsfält. Större egendomar äro Gripsholm kungliga slott samt herregårdarne Stora Sundby och Kalkudden, den sistnämnde med stort tegelbruk. Den lifliga ångbåtsförbindelsen öfver Mariefred mot Stockholm bereder g. afsättning åt sns jordbruksalster.

Gästgivargård vid Läggesta, två skolhus. Sn är annex till Mariefred och dess egen kyrka är sedan länge en ruin. (s 94, andra bandet (H-K).

Lyhundra,

härad i Stockholms län. N och V om Norrtelje, omges af Väddö, Bro, Frötuna, Sjuhundra, Närdinghundra och Frösåkers skeppslag och härader.

Vidden utgör 2,540 kvmil, varav land 2,219 kvmil, 242 1/8 mantal, 5470 inv.
Socknerne äro Söderby Karl (största delen), Estuna, Lohärad, Malsta, Husby (Större delen), Bro (liten del) och skederid (liten del). Ytan är backig och oftast stenbunden, i NV skogbevuxen, men för övrigt, i allmänhet odlad.

Bland de många vattensamlingarne äro sjöarne Erken i N och Lommaren i S mest betydliga. Större egendomar äro Broby och Kristineholm mfl. Några sågar äro att nämna bland de fåtaliga verken. Jernvegen Upsala – Lenna – Norrtelje kommer att gå igenom häradets S trakter. Lyhundra härad utgör eget fg i Mellersta Roslags domsaga och eget länsmansdistrikt i fjärde fögderiet, tingssstället är det strax utom häradets gräns liggande Norrtelje. – Lyhundra kontrakt i Upsala stift bildas af följande socknar: Väddö, Estuna, Söderby-Karl, vätö, Bro, Lohärad och Malsta eller sex pastorat. Husby tillhör Sjuhundra kontrakt.

Ununge,

Sn i Närdinghundra hd, Stockholms län, n v  om Norrtelje vid sjön Närdingen, som bildar gräns på s ö sidan, men för öfrigt ligger inom sn. 0,781 qv-mil, hvaraf land 0.746 eller 17,276 tnld, 28 3/8 mtl, 1630 inv, 824,267 kr fastighetsvärde.

Bergig, men lågt liggande ofta sank skogstrakt med den öppna jorden hufvudsakligen ned i s o fram  till Närdingen, der landsvägen från Östhammar löper mot Rimbo förbi kyrkan, herregården Berga och gästgifvaregården Bloka. Betydligaste egendomen är det vid sjöns n ända belägna Skebo bruk med qvarnar, stort sågverk, läkareboställe och värdshus; järnväg leder härifrån till Hallsta lasdtageplats vid Ålands haf. Sn har 4 folkskolor och 1 bönhus som utgör annexet Edsbro ett konsist. pastorat af 2 kl i Upsala sift. Postadressen är Edsbro.

Upland.

Landskap, det äldsta och främsta i Svealand, närmast n om hufvudstaden Stockholm, hvilken delvis är här belägen. Den omgifves af vatten i n, ö och s, nemligen Bottniska viken i n , Ålands haf och Östersjön i ö. Östersjön och Mälaren i s. De angränsande landskapen äro Södermanland i s, Vestmanland i v och Gestrikland i nv. På sv sidan är Sagån gräns mot Vestmanland och på nv sidan Dalelfen flerstädes gräns mot Gestrilkland. Till landskapet höra betydande öar och ögrupper, såsom i hafvet Gräsön, Väddön, Rådmansön, Blidön, Ljusteröarne, Vermdö och Vaxholms skärgårdar samt Lidingön; i Mälaren: Fofön, Svartsjölandet, Ekerön, Arnön och Ängsön.

Största längden i n och s är 13 mil och fastlandets bredd snarast större. Vidden af fastland och öar är; frånsedt Mälaren, öfver 112 ½ qv mil eller utan inre vatten öfver 108 qv mil.

Upland är en lågt belägen, öfveraskande visträckt, vågformig slätt, hvilken nästan endast vid kusterna är bergig eller i någon betydande mån kuperad; mest bergig äro de s trakterna, vida mindre de norra. Det inre upptages, företrädesvis kring Upsala, af en stor, sammanhängande slätt, Upsalaslätten, hvilkens bördigheta beskaffenhet ledde svearne att fatta fot här, hvarifrån de sedan utbredde sig till andra landskap. Norrut öfvergår slätten till magrare, kärriga trakter, hvilka ännu äro i vidsträckt mån skogsmarker, liksom betydliga sträckningar på andra håll i synnerhet i öster. Vattendragen afrinna med ringa fall åt n o och s, Temnareån från sjön Temnaren och Skeboån från Närdingen till Bottniska viken, flere smärre åar till Östersjön, Fyrisån, Örsundaån och Enköpingsån till Mälaren. De tre sistnämnda befaras af ångbåt och landskapets fastlandsstränder och öar ha likaledes tät ångbåtsfart.

Numera finns talrika jernvägar: N stambanan bed bibanorna Upsala-Lenna, Upsala-Gefle, den senare med banorna Örbyhus-Harg, Knaby-Ramhäll och Orrskog-Söderfors, vidare banan Stockholm-Tillberga samt Skebo-Hallsta och de under byggnad varande linierna Lenna-Norrtelje och Sto0ckholm-Rimbo.snr tillhöra i kyrkligt hänseende Upsala stift.

Befolkningen egnar sig framför alt åt jordbruk, hvarjemte fiske och sjöfart, skogshanteringoch industri, mångstädes äro af storvigt. Brukshandtering förekommer i n och n ö  delarne och bland grufvorna märkas särkildt de berömda vid Dannemora. Ingenprovins utom Södermanlnd har så stor del af jorden under herregårdar eller stora egendomar. – Landskapet, hvars ursprungliga beståndsdelar äro de tre folklanden Tiundaland, Attundaland och Fjerdhundraland, är nu, frånsedt, Stockholms stads område, deladt på tre län: Stockholms. Upsala och Vestmanlands. Det förstnämda omfattar 16 hd och tg eller det forna Roslagen: Sollentuna, Vallentuna, Färentuna, Danderyds, Långhundra, Seminghundra, Erlinghundra, Frösåkers, Närdinghundra, Lyhundra, Sjunhundra, Bro och Vätö, Väddö och Häfverö, Frötuna och Länna, Åkers, Vermdö samt 5 städer; Upsala län omfattar en nära lika stor del af landskapet eller 13 hd: Håbo, Bro, Trögds, Åsunda; Lagunda, Hagunda, Ulleråkers, Bälinge, Vaksala, Rasbo, Örbyhus, Norunda, Ölands samt 2 städer. Vestmanlands län har tre hd: Torstuna, Simtuna och Våla. Alla snr tillhöra i kyrkligt hänseende Upsala stift.

Viksta.

Sn i Norunda hd, Upsala län, kring Fyrisåns tillflöde Vendelsån, strax v. om Skyttorps hållstation på Upsala – gefle jernväg. En frånskild del av sn ligger längre i nv.0,603kvmil, hvaraf land 0,598 eller 13844 tunnland, 39 1/8 mantal. 969 inv.

Marken äro jemn; i ö delen, der kyrkan ligger, mest uppodlad; nv delen har mycken sank mark. Skogstillgången är ringa. Viksta by har poststation, 0,6 mil nv om Vattholma jernvägsstation. Flere hemman egas under gods i andra snr. Sn utgör ett konsist. pastorat af 2 kl. i Upsala sift och har 2 skolhus.